Με συνέπεια στην υπηρεσία του ελληνικού φαρμακείου

01_Profarm-Etairia

Ο όμιλος Profarm ιδρύθηκε το 1993 αρχικά με την επωνυμία Δ. Στασινόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε, από τέσσερις φαρμακοποιούς, τους κκ. Καλλιβρούση Α., Σκυλακάκη Θ., Καμενάκη Γ. και Στασινόπουλο Δ. με μετοχικό κεφάλαιο 6.000.000 δρχ. Το 1995 μετονομάστηκε σε Θ. Σκυλακάκης & ΣΙΑ Ο.Ε, με αποχώρηση του Δ. Στασινόπουλου και το 2004 πήρε τη σημερινή της νομική μορφή: ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕ.

Με 30ετή εμπειρία στο χώρο του φαρμακεμπορίου, εφοδιάζει πάνω από 1000 φαρμακεία και 130 φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα (μέσω του τμήματος third party logistics) και είναι από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο του φαρμακεμπορίου.

Επιπλέον συμμετέχει με 29% στην Pharmanet A.E (φαρμακαποθήκη στο Αγρίνιο), με 13% στη Stargen Ltd (φαρμακευτική εταιρία με δραστηριότητα στα generics).

To 2018 o όμιλος προχωρά στην εξαγορά της φαρμακαποθήκης Τσίτσας Β. και ενισχύει την παροχή υπηρεσιών διανομής για λογαριασμό τρίτων και την παροχή υπηρεσιών Logistic management και οργάνωσης αποθήκης.

Επιπλέον το 2019 η Profarm εξαγοράζει το 50% της εταιρείας Medworld O.E που δραστηριοποιείται στην αποκλειστική εισαγωγή και εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων προσφέροντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στο ελληνικό φαρμακείο. To 2020 η Emma Capital εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου Profarm με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ξεκινάει νέος κύκλος εξαγορών και συγχωνεύσεων. Παράλληλα ιδρύεται η η εμπορική φαρμακευτική εταιρεία Per Se Pharmaceuticals S.A.Το 2021 οι εταιρείες El-Pharm Α.Ε και Intergis Pharma ΕΠΕ (κάτοχος αδειών κυκλοφορίας ορφανών φαρμάκων), εντάσσονται στον όμιλο Profarm.  

Η Profarm A.E ενστερνίστηκε από το 2006 τις Αρχές Ποιότητας και από τότε διατηρεί την Πιστοποίηση της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 στην εκάστοτε επικαιροποιημένη του έκδοση, από ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φοράς Πιστοποίησης.

Από το 2013, με απόφαση του ΕΟΦ/Υπουργείου Υγείας, η Profarm A.E είναι κάτοχος αδείας για την Επικόλληση ταινίας γνησιότητας σε φαρμακευτικά προϊόντα – (ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗ)

Το Μάιο 2018 η Profarm A.E με ευαισθησία και αίσθημα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 και Πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Τον Ιούνιο του 2018 η Profarm A.E έλαβε πιστοποιητικό Έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην ΔΥ8δ/1348ΓΠ/οικ.1348:2004 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004), του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Με 100 και πλέον εργαζόμενους και κύκλο εργασιών που ξεπερνούν τα 90 εκατ. Ευρώ, συνεργαζόμαστε με 650 φαρμακεία ενώ κατέχουμε ηγετική θέση στο χώρο της διανομής του φαρμάκου και των λοιπών προϊόντων φαρμακείου.  

Αναπτύσσουμε συνεχώς το δίκτυο διανομής έχοντας στην κατοχή μας ένα σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων – ψυγείων που καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες των φαρμακείων αλλά και κάθε επείγουσα παραγγελία. Τα προϊόντα παραδίδονται με ασφάλεια και συνέπεια από επαγγελματίες οδηγούς χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα μέσα διανομής που πληρούν τις προδιαγραφές για την ασφαλή διακίνηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων (Good Distribution Practices).

Ο όμιλος Profarm με πρωταρχικό στόχο να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του φαρμακείου, εξασφαλίζουμε καθημερινά την επάρκεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την υγεία των σύγχρονων καταναλωτών, η Διοίκηση της ΠΡΟΦΑΡΜ δεσμεύεται για την εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος, Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΝ ISO 14001:2015 καθώς και των εκάστοτε επίκαιρων κανόνων Ορθής Αποθήκευσης και Διακίνησης (GSP’s και GDP’S).

Η εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αντικατοπτρίζει πλήρως τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε Ελληνικές και Κοινοτικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας, με κάθε σεβασμό για τον πελάτη, το προσωπικό, κάθε άλλο εμπλεκόμενο μέρος αλλά και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτονται στόχοι απόδοσης και δείκτες παρακολούθησης του βαθμού επίτευξής τους, οι οποίοι ανασκοπούνται, ώστε να διασφαλίζεται:

  • Η κατανόηση των αναγκών υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας και η ευθυγράμμιση της στοχοθεσίας της μας με τις προσδοκίες αυτών.
  • Η διαρκής κατάρτιση του προσωπικού μας και η αναγνώριση των ανθρώπων μας στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και διαρκούς βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας μας.
  • Η παροχή σύγχρονου εξοπλισμού και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, στους ανθρώπους μας.
  • Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με εκτεταμένο δίκτυο αξιολογημένων συνεργατών και προμηθευτών, μέσω της ανταλλαγής γνώσεως και καλών πρακτικών.
  • Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων και εξοπλισμού για τη διάθεση υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών διακίνησης κατάλληλων και ασφαλών προϊόντων.
  • Πρόληψη της ρύπανσης με τη διαρκή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας
  • Η διαρκής βελτίωση των διεργασιών της εταιρίας μας, μέσω της διαχείρισης κινδύνων αλλά και ευκαιριών όπως αυτές διαπιστώνονται από την παρακολούθηση της αγοράς και των εξελίξεων της.

Certificate ISO 14001 2015

Certificate ISO 9001 2015

Certificate from Ministry of Health (EOF)

ΚΥΑ 1348 HTCert PROFARM

Survey Certificate PROFARM S.A. 22 01 2024

  • Υποστηρίζουμε την εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό.
  • Ενισχύουμε το έργο του οργανισμού S.G.F.C (SAVE GREECE FROM CANCER).
  • Συμμετέχουμε στο No Finish Line, έναν μοναδικό διεθνή φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου.