Τελευταία ενημέρωση: 15/11/2018

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

Η PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. (εφεξής, PROFARM) σέβεται τις ανησυχίες σας για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η PROFARM χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται καθώς και ποιες πληροφορίες συλλέγονται σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας με την PROFARM στο πλαίσιο υφιστάμενης ή μελλοντικής συνεργασίας σας με την PROFARM.

Ο ιστότοπος της PROFARM χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν τη γνώση περί την προέλευση και τη χρήση των πληροφοριών περιήγησης που συλλέγονται από τα cookies.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων της PROFARM ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρονται από την PROFARM και τις θυγατρικές της ή εξαγοραζόμενες από αυτήν εταιρείες (χωριστά και συνολικά αναφέρονται ως PROFARM σε αυτήν την πολιτική) και προστίθεται στους «Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις της Χρήσης» της PROFARM.

Επομένως, η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και cookies είναι σημαντική για εσάς, που θέλετε να έχετε μια θετική εμπειρία από τη συνεργασία σας με την PROFARM και δείχνετε εμπιστοσύνη στην PROFARM, αλλά και για εμάς, που θέλουμε να απαντήσουμε με ακρίβεια και πληρότητα στις ερωτήσεις σας και να λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες σας στο πλαίσιο του νόμου.

 

Τροποποίηση της πολιτικής

Η PROFARM μπορεί να τροποποιήσει αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων και cookies από καιρό σε καιρό προκειμένου να τη βελτιώσει. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσει αλλάζοντας την ημερομηνία στην κορυφή του παρόντος εγγράφου και σε ορισμένες περιπτώσεις, θα εκδώσει επιπλέον ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, προσθέτοντας μια δήλωση στις αρχικές σελίδες του ιστότοπου της PROFARM ή στέλνοντας σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων και cookies όταν αλληλεπιδράτε με την PROFARM για να ενημερώνεστε για τις πρακτικές που ακολουθεί η PROFARM για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και για τις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία των σχετικών δικαιωμάτων σας.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι ορισμοί που  μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο περιέχονται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)·  το  ταυτοποιήσιμο  φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η  ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί,  άμεσα ή έμμεσα,  ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό  στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα  του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Προσωπικά δεδομένα που, λόγω της φύσης τους, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, αξίζουν ειδική προστασία, καθώς το πλαίσιο της επεξεργασίας τους μπορεί να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό εντοπισμό φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με το φύλο ενός φυσικού προσώπου ζωής ή γενετήσιου προσανατολισμού.
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
 • Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.
 • Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση,  η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση  με διαβίβαση,  η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός,  η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Ανωνυμοποίηση: Η μη αναστρέψιμη εξακρίβωση των προσωπικών δεδομένων, κατά τρόπον ώστε το άτομο να μην μπορεί να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας εύλογο χρόνο, κόστος και τεχνολογία είτε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για να προσδιορίσει το συγκεκριμένο άτομο. Οι αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ισχύουν για ανώνυμα δεδομένα, δεδομένου ότι δεν είναι πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ψευδωνυμοποίηση: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • Διασυνοριακή Επεξεργασία: (α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελούντα την Επεξεργασία στην ΕΕ όπου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή (β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντα την Επεξεργασία στην ΕΕ αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.
 • Εποπτική Αρχή: ανεξάρτητη δημόσια Αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΓΚΠΔ. Κάθε Εθνική Eποπτική Aρχή εξακολουθεί να διατηρεί στην επικράτεια της και παρακολουθεί κάθε τοπική επεξεργασία δεδομένων που επηρεάζει τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή που πραγματοποιείται από Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή Εκτελούντα την Επεξεργασία της ΕΕ ή τρίτης χώρας, όταν οι σκοποί επεξεργασίας τους στοχεύουν στο υποκείμενο των δεδομένων που κατοικεί στην επικράτεια της Εθνικής Εποπτικής Αρχής. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Εθνικής Εποπτικής Αρχής περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ερευνών και την εφαρμογή διοικητικών μέτρων και προστίμων, την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους, τους κανόνες, την ασφάλεια και τα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντα την Επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εξοπλισμού και μέσων επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κύρια εγκατάσταση: (α) όταν πρόκειται για Υπεύθυνο Επεξεργασίας με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην ΕΕ, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση του Υπευθύνου Επεξεργασίας στην ΕΕ και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται  η εγκατάσταση στην οποία έλαβε τις αποφάσεις αυτές. (β) όταν πρόκειται για Εκτελούντα την Επεξεργασία με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην ΕΕ  ή, εάν ο εκτελών  την επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην ΕΕ, η εγκατάσταση του Εκτελούντα την Επεξεργασία στην ΕΕ στην οποία εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας στο πλαίσιο  των δραστηριοτήτων  εγκατάστασης  του Εκτελούντα  την Επεξεργασία,  στον βαθμό που ο Εκτελών την Επεξεργασία υπόκειται σε ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτές προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ σε σχέση με τις ευθύνες των οργανισμών που χειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι «ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των αρχών και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση τους με αυτές».

 

Νομιμότητα, Δικαιοσύνη και Διαφάνεια

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή επεξεργασία σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Περιορισμός του σκοπού

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τους σκοπούς αυτούς.

 

Ελαχιστοποίηση δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι επαρκή, συναφή και να περιορίζονται σε όσα είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να εφαρμόζει ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση σε προσωπικά δεδομένα, εάν είναι δυνατόν, για να μειώσει τους κινδύνους για τα υποκείμενα των δεδομένων.

 

Ακρίβεια

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και όπου χρειάζεται, να ενημερώνονται. Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται εγκαίρως.

 

Περιορισμός του χρόνου διατήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να φυλάσσονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον αναγκαίο χρόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 

Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας και άλλα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας, το κόστος εφαρμογής και την πιθανότητα και τη σοβαρότητα των κινδύνων παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο που διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβίβαση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη.

 

Ευθύνη

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων φέρει το βάρος της ευθύνης και απόδειξης για τη συμμόρφωση με τις αρχές που περιγράφονται ανωτέρω.

 

Τα κύρια σημεία της πολιτικής προστασίας δεδομένων και cookies

 • Η PROFARM συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της, αλληλεπιδράτε μαζί της ή πραγματοποιείτε αγορές φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών προϊόντων που εμπορεύεται η PROFARM.
 • Σε συνέχεια των πληροφοριών και δεδομένων που δηλώνετε συνήθως κατά το στάδιο της παραγγελιοληψίας ή κατά την έναρξη της συμβατικής σχέσης σας με την PROFARM δημιουργείται εξατομικευμένος λογαριασμός σας στο σύστημα της PROFARM στον οποίο καταχωρούνται όλα τα αναγκαία δεδομένα σας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της έννομης συμβατικής σας σχέσης με την PROFARM.
 • Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχετε στην PROFARM επιτρέπουν να σας γνωρίσει καλύτερα και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επιλογές σας για να σας προσφέρει εξατομικευμένες προσφορές για τα προϊόντα που εμπορεύεται η PROFARM και αυτά των συνεργατών της.
 • Η χρήση των cookies επιτρέπει στην PROFARM να βελτιώσει τις προδιαγραφές του ιστότοπου της και να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπο της.
 • Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχετε στην PROFARM διατηρούνται από την PROFARM και μπορεί να διαβιβάζονται σε προστιθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης της PROFARM στο πλαίσιο της διαχείρισης του εξειδικευμένου ERP προγράμματος που χρησιμοποιεί, όταν αυτό απαιτείται για να σας παρέχει η PROFARM το προϊόν που ζητήσατε. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες (μη συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αγορών και του προφίλ σας στο ERP πρόγραμμα της PROFARM) ενδέχεται, ανάλογα με τις επιλογές κοινής χρήσης, να μεταβιβάζονται στους επιχειρηματικούς συνεργάτες της PROFARM, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγγελιών σας.
 • Η PROFARM δεν ενεργεί μεταφορές δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων και cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την PROFARM:
 1. Γραπτώς προς PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε., Αγαμέμνονος 51-53, Καλλιθέα 17675, Αθήνα, Ελλάδα.- ΥΠΟΨΗ DPO
 2. Τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 μέχρι 15:00 στο τηλέφωνο 216 0007 200 Για σκοπούς ελέγχου ποιότητας, η κλήση σας καταγράφεται
 3. ηλεκτρονικώς με email: dpo@profarm.com.gr

Η PROFARM συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Επιπλέον, η PROFARM καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς όσον αφορά τη δημιουργία προφίλ και το άμεσο μάρκετινγκ της PROFARM. Ως εκ τούτου, είναι ο αποδέκτης πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες και τις προσδοκίες όλων των νομικών προσώπων στα οποία η PROFARM είναι μέτοχος ή στρατηγικός επενδυτής καθώς και των πληροφοριών περιήγησης των χρηστών του ιστότοπου της PROFARM.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η PROFARM;

Η PROFARM συλλέγει διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων:

Συλλέγει πληροφορίες που εσείς παρέχετε απευθείας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τα στοιχεία επικοινωνίας της PROFARM με σκοπό να:

 • Δημιουργήσετε επιγραμμικά ή τηλεφωνικά έναρξη εμπορικής σχέσης με την PROFARM
 • Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικά ή προωθητικά μηνύματα (emails)
 • Συμμετέχετε σε κλήρωση, διαγωνισμό, προσφορά ή έρευνα
 • Επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης
 • Επικοινωνήσετε μαζί μας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών
 • Επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο

Η γνωστοποίηση των δεδομένων σας στην PROFARM είναι εθελοντική. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε στην PROFARM όλα τα αναγκαία ή τα εκάστοτε ζητούμενα δεδομένα σας, ενδέχεται να μην μπορεί να σας παρασχεθούν ορισμένα προϊόντα από αυτά που εμπορεύεται η PROFARM.

Οι κατηγορίες των πληροφοριών που συλλέγει η PROFARM περιλαμβάνουν:

 1. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (όπως όνομα και επώνυμο, επαγγελματική και ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) που απαιτούνται για την αναγνώριση σας στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης σας με την PROFARM,
 2. Στοιχεία συναλλαγής που απαιτούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας (επιλεγμένα στοιχεία, διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρόπος πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης αυτής, καθώς επίσης και το όνομα του κατόχου της κάρτας πληρωμής.)
 3. Πληροφορίες σχετικές με τις προτιμήσεις σας (όπως οι προτιμήσεις σας για προϊόντα)
 4. Ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες σας (όπως οι προτιμήσεις σας για την ποσότητα και ποιότητα σε προϊόντα)
 5. Τα ιστορικά δεδομένα των επικοινωνιών μαζί μας (το ιστορικό της εμπορικής σχέσης σας με την PROFARM όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή όταν προβαίνετε σε κάποια παραγγελία)

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η PROFARM;

Η PROFARM επεξεργάζεται αυτοματοποιημένα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της PROFARM. Συγκεκριμένα, μπορεί να γίνεται επεξεργασία σε:

 1. Δεδομένα Σύνδεσης: πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο της PROFARM (όπως το λειτουργικό σύστημα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, αν χρησιμοποιείτε ή όχι έναν διακομιστή μεσολάβησης, τη συνιστώμενη τοποθεσία της διεύθυνσης IP για τον εντοπισμό του υπολογιστή σας, τη διάρκεια επίσκεψης, τις σελίδες που επισκέφτηκατε και τον σύνδεσμο που σας έφερε στον ιστότοπό μας).
 2. Πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σας (είτε είστε συνδεδεμένοι είτε όχι): Μπορεί να χρησιμοποιούνται cookies και άλλη τεχνολογία για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο της PROFARM ή με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνει η PROFARM. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στην PROFARM διαπιστώσει την προτίμηση σας για συγκεκριμένα προϊόντα. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται τόσο όταν είστε συνδεδεμένοι όσο και όταν δεν είστε και μπορεί να διασταυρωθούν μεταξύ τους ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
 3. Δεδομένα τοποθεσίας: Όταν συνδέεστε με τον ιστότοπο της PROFARM μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας και έχετε ενεργοποιήσει τη σχετική επιλογή στη συσκευή σας, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας.
 4. Καταγραφή κλήσεων προς την εξυπηρέτηση πελατών. Επιπλέον, εάν επικοινωνήσετε με ένα από τα στελέχη της PROFARM, οι συνομιλίες σας ενδέχεται να καταγραφούν για να βελτιώσουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης σας σχετικά με την παραγγελία προϊόντος. Για την καταγραφή αυτή ενημερώνεστε μέσω αυτοματοποιημένου ηχητικού μηνύματος πριν τη συνομιλία σας με το στέλεχος της PROFARM. Αν δεν επιθυμείτε να καταγραφεί η τηλεφωνική σας επικοινωνία, υπάρχουν στη διάθεση σας άλλοι τρόποι για να επικοινωνήσετε με την PROFARM.

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ PROFARM;

Η PROFARM ενδέχεται επίσης να λάβει πληροφορίες σχετικές με εσάς μέσω άλλων συνεργατών της και να τις συνδέσει με δεδομένα που λαμβάνει απευθείας από εσάς, όπως:

 • Πληροφορίες από τοπικές βάσεις δεδομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών προκειμένου να επιβεβαιωθούν και να ανανεωθούν τις διευθύνσεις αποστολής,
 • Δεδομένα που μοιράζονται μέσω συνεργατών: πρόκειται για πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί από συνεργάτες της PROFARM με τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή και έχετε επιτρέψει να διαθέτουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της PROFARM για άμεσο μάρκετινγκ ή διαφημιστικούς σκοπούς.
 • Δεδομένα που μοιράζονται μέσω κοινωνικών δικτύων: Πρόκειται για πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί στην PROFARM μέσω κοινωνικών δικτύων της PROFARM που χρησιμοποιήσατε.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: Η PROFARM συλλέγει όσο το δυνατόν λιγότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από τρίτους, η PROFARM διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται νόμιμα.
 • Χρήση, διατήρηση και απόρριψη: Οι σκοποί, οι μέθοδοι, ο περιορισμός της αποθήκευσης και η περίοδος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ανάλογοι με τις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση της PROFARM. Η PROFARM διατηρεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη συνάφεια των προσωπικών δεδομένων με βάση το σκοπό της επεξεργασίας. Η PROFARM χρησιμοποιεί επαρκείς μηχανισμούς ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτραπεί η κλοπή, η κατάχρηση και να προληφθεί η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η PROFARM είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα.
 • Γνωστοποίηση προς τρίτους: Κάθε φορά που η PROFARM χρησιμοποιεί τρίτο Εκτελούντα την Επεξεργασία για να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της, η PROFARM και ο προιστάμενος του τμήματος πληροφορικής εξασφαλίζουν ότι αυτός ο τρίτος Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση συναφών κινδύνων, για τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ειδικό ερωτηματολόγιο όπως το Ερωτηματολόγιο Συμμόρφωσης του Εκτελούντα την Επεξεργασία. Η PROFARM απαιτεί από τον τρίτο Εκτελούντα την Επεξεργασία να παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχει η PROFARM. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της PROFARM βάσει εντολών και κατευθύνσεων της PROFARM και όχι για άλλους σκοπούς. Όταν η PROFARM επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία, η PROFARM προσδιορίζει ρητά τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του Εκτελούντα την Επεξεργασία σε σχετική σύμβαση ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικά δεσμευτικό έγγραφο μεταξύ της PROFARM και του Εκτελούντα την Επεξεργασία.
 • Η PROFARM δεν κάνει διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ. Ο νόμος προβλέπει ότι αν γίνεται τέτοια διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει πριν από τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), να χρησιμοποιούνται επαρκείς διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμφωνίας μεταφοράς δεδομένων, όπως απαιτείται από την ΕΕ και, εάν απαιτείται, πρέπει να λαμβάνεται άδεια από την αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στη διαδικασία διασυνοριακής μεταφοράς δεδομένων.
 • Δικαιώματα πρόσβασης των υποκειμένων δεδομένων: Η PROFARM σας παρέχει μηχανισμό ο οποίος σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σας επιτρέπει να επικαιροποιείτε, να διορθώνετε, να διαγράφετε η να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Φορητότητα δεδομένων: Το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως, αντίγραφο των δεδομένων που έχει δώσει στην PROFARM. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μεριμνά ώστε η PROFARM να διασφαλίζει ότι η αίτηση αυτή θα υποβληθεί σε επεξεργασία μέσα σε ένα μήνα, δεν θα είναι υπερβολική (π.χ. κακόπιστα επαναληπτική) και δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων ατόμων.
 • Δικαίωμα στην λήθη: Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την PROFARM τη διαγραφή των δικών του προσωπικών δεδομένων. Η PROFARM λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων) και ενημερώνει τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για να συμμορφωθούν με το αίτημα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Γνωστοποιήσεις προς τα υποκείμενα των δεδομένων: Κατά τη συλλογή ή πριν από τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της πώλησης προϊόντων, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, η PROFARM φέρει την ευθύνη για την κατάλληλη, πλήρη και σαφή ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τους τρόπους επεξεργασίας, τις μεθόδους επεξεργασίας, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων, τις πιθανές διεθνείς ή άλλες διαβιβάσεις δεδομένων, τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτους και τα μέτρα ασφαλείας της PROFARM για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον η PROFARM έχει πολλαπλές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, υποχρεούται σε διαμόρφωση διαφορετικών γνωστοποιήσεων οι οποίες θα είναι ανάλογες με τη δραστηριότητα επεξεργασίας και τις κατηγορίες των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – (π.χ. μία γνωστοποίηση μπορεί να γραφεί για αποστολές αλληλογραφίας και μία άλλη για σκοπούς μεταφοράς). Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται σε τρίτους, η PROFARM το γνωστοποιήσει αυτό στο υποκείμενο των δεδομένων—πριν τη διαβίβαση σε τρίτον—και διασφαλίζει ότι έχει την προηγούμενη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων για τη μεταβίβαση αυτών και ότι τα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάζονται τα δεδομένα έχουν δεσμευθεί ότι χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο που διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβίβαση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη.
 • Λήψη συναίνεσης: Κάθε φορά που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων ή σε άλλους νόμιμους λόγους, η PROFARM υποχρεούται σε διατήρηση της έγγραφης συναίνεσης του υποκειμένου.
 • Διόρθωση, τροποποίηση ή καταστροφή εγγράφων με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Όταν ζητείται η διόρθωση, η τροποποίηση ή η καταστροφή εγγραφών που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η PROFARM διασφαλίζει ότι τα αιτήματα αυτά διεκπεραιώνονται εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. Η PROFARM καταγράφει τα αιτήματα αυτά και τηρεί σχετικό αρχείο καταγραφής.
 • Περιορισμός του σκοπού επεξεργασίας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν. Σε περίπτωση που η PROFARM επιθυμεί να επεξεργαστεί τα συλλεχθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό, τότε, πριν την επεξεργασία για άλλο σκοπό, ζητάει τη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων ενημερώνοντας αυτά με σαφή και συνοπτικό τρόπο για τον άλλο σκοπό. Κάθε τέτοιο αίτημα περιλαμβάνει τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον νέο ή πρόσθετο σκοπό ή σκοπούς για τον οποίο η PROFARM ζητά τη συναίνεση των υποκειμένων. Η PROFARM ενημερώνει για τον λόγο της μεταβολής του (των) σκοπού (ων) της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η PROFARM διασφαλίζει ότι οι μέθοδοι συλλογής κι επεξεργασίας δεδομένων είναι σύννομοι και σύμφωνοι με τις ορθές πρακτικές.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η PROFARM;

Η PROFARM επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για να το πράξει.

Οι επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω, πραγματοποιούνται μόνο διότι είναι:

 

1) Αναγκαίες για να σας παρέχει η PROFARM τα προϊόντα σε εκτέλεση των παραγγελιών που έχετε θέσει.

Η PROFARM χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων από την πώληση φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, η PROFARM χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για:

 • Παροχή των προϊόντων που ζητήσατε με οποιονδήποτε παρεχόμενο τρόπο συναλλαγής, διεκπεραίωση συναλλαγών και χρεώσεων, εξασφάλιση αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείριση συμβάντων πληρωμών.
 • Διαχείριση του εξατομικευμένου λογαριασμού σας στο ERP σύστημα της PROFARM
 • Διαχείριση των κριτικών σας σχετικά με τα πωλούμενα προϊόντα από την PROFARM

 

2) Απαραίτητες για το νόμιμο συμφέρον μας

Σε αυτή την περίπτωση, η PROFARM λαμβάνει υπόψη πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε εσάς αυτή η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Η PROFARM διαχειρίζεται τη σχέση της μαζί σας ενημερώνοντας μια βάση δεδομένων στο ERP σύστημα της που περιλαμβάνει υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπo της PROFARM χωρίς να μοιράζεστε δεδομένα με τα οποία μπορεί να αναγνωριστείτε. Ωστόσο, οι πληροφορίες περιήγησης συλλέγονται αυτόματα όπως εξηγήθηκε ήδη ανωτέρω. Η PROFARM συνδέει και συνδυάζει δεδομένα σχετικά με εσάς, που έχουν συλλεχθεί επιγραμμικά και εκτός διαδικτύου με τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο ERP σύστημα της PROFARM, αν έχετε κάποιον ήδη, ή αν έχετε ήδη παρελθούσα επικοινωνία με την PROFARM.

Η PROFARM χρησιμοποιεί, επίσης, πληροφορίες που συλλέχθηκαν για μελέτες και στατιστικά στοιχεία, αφού προηγουμένως τα έχει καταστήσει ή λάβει ανωνυμοποιημένα ή τουλάχιστον έχοντας αυτά επεξεργασμένα για να αποτρέψει την αντιστοίχιση τους με αναγνωρισμένα πρόσωπα.

Εκτός αυτών των περιπτώσεων, συλλέγονται, επίσης, δεδομένα σας με βάση την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση σας, για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης ικανοποίησης πελατών της PROFARM ή μια φόρμα επικοινωνίας, όταν στέλνετε στην PROFARM μια παραγγελία, όταν εγγράφεστε σε ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο (newsletter) ή όταν δημοσιεύετε ένα σχόλιο ή όταν η συναίνεση αυτή απαιτείται από το νόμο (για παράδειγμα, για να σας στείλει η PROFARM προσφορές συνεργατών της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κειμένου ή χρησιμοποιώντας cookies για στοχοθετημένη διαφήμιση).

Η PROFARM χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσει μαζί σας, για να διαχειριστεί τις συνδρομές σας στα ενημερωτικά της δελτία και για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας ή για να διαχειριστεί τις παραγγελίες σας (εξυπηρέτηση πελατών). Σε περίπτωση τηλεφωνικών κλήσεων, η PROFARM καταγράφει τις συνομιλίες για να διαχειριστεί τις παραγγελίες, αλλά και ως απόδειξη του περιεχομένου της παραγγελίας.

Η PROFARM επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιδιώξει το νόμιμο συμφέρον της να διαχειρίζεται δυναμικά τη σχέση της μαζί σας στο πλαίσιο της συμβατικής ενοχικής σχέσης πώλησης των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων σ’ εσάς, για να προβάλλει την εταιρική της εικόνα και για να προωθεί τα προϊόντα που εμπορεύεται, συμπεριλαμβανομένων εκ περιτροπής σκοπών χρήσης δεδομένων σας στο πλαίσιο διεξαγόμενων καταναλωτικών μελετών και μελετών της αγοράς των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Επίσης η PROFARM χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να διαμορφώνει προσφορές των προϊόντων που εμπορεύεται στο πλαίσιο που αυτό είναι εφικτό από τους παραγωγούς των προϊόντων αυτών.

 

3) Αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της PROFARM.

Ορισμένα δεδομένα σας μπορούν επίσης να διατεθούν στο πλαίσιο συμμόρφωσης της PROFARM σε νομικές υποχρεώσεις ενώπιον Αρχής που θα τα ζητήσει και έχει υποχρέωση να τα διαθέσει στο πλαίσιο ειδικά προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας.

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ;

Τα δεδομένα σας διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης της PROFARM μαζί σας στο πλαίσιο ενοχικής σύμβασης πώλησης, εργασίας ή έργου.

Σε γενικές γραμμές, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας με την PROFARM και για έξι χρόνια από το τέλος της σχέσης αυτής στο πλαίσιο δυνατότητας αναδρομικού φορολογικού ελέγχου της PROFARM, οπότε και αρχειοθετούνται. Η PROFARM διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μετά τη λύση της συμβατικής σχέσης μαζί σας για να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις έναντι Αρχών και ως απόδειξη της συναλλακτικής σχέσης μ’ εσάς. Η PROFARM επίσης μπορεί να μετατρέπει τα δεδομένα σας σε ανώνυμα δεδομένα για σκοπούς μελετών και στατιστικών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βάσει νομικών υποχρεώσεων, η PROFARM ενδέχεται να διατηρήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς ακόμα και αν διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με αυτόν το λογαριασμό, για παράδειγμα, εάν υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο ή μια εκκρεμής οικονομική αξίωση ή διαφορά είτε ένδικη είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος ή της διαφοράς διατηρούνται κατά τη διάρκεια της διαφοράς εντός των ορίων των κανόνων που αφορούν το καθεστώς παραγραφής. Άλλα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μελέτες και στατιστικά στοιχεία αφού έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία έτσι ώστε να αποτραπεί η συσχέτιση τους με αναγνωρισμένα υποκείμενα δεδομένων.

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ / ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Η PROFARM ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η PROFARM μοιράζεται τα δεδομένα σας όποτε χρειάζεται να διαχειριστεί είτε τον ιστότοπο της είτε την παροχή στην PROFARM της παραγγελίας σας για την αγορά προϊόντος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παραγγελίας σας, ορισμένα δεδομένα σας γνωστοποιούνται σε καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη της PROFARM, ή συνεργάτες αυτής, στο πλαίσιο σχέσης πρόστισης ή βοηθού εκπλήρωσης που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας με σκοπό την αγορά προϊόντος. Επίσης, οικονομικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα σχετιζόμενα με οικονομικά στοιχεία σχετικά με τη συναλλακτική σχέση σας με την PROFARM, γνωστοποιούνται σε τραπεζικά ιδρύματα προς εκπλήρωση των οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με την πώληση προϊόντων της PROFARM. Η PROFARM λαμβάνει γνώση, κατόπιν συναίνεσης σας, πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς σας και δεδομένων συγκέντρωσης χορηγήσεων, υποθηκών και προσημειώσεων καθώς και στοιχείων που συνδράμουν στην αποτροπή απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία παρέχονται μέσω της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Με τη συναίνεση σας, ορισμένα δεδομένα σας (στοιχεία επικοινωνίας, προφίλ κλπ) γνωστοποιούνται σε συνεργάτες της PROFARM για να σας στείλουν εξατομικευμένες προσφορές προϊόντων.

Στο πλαίσιο ισχύοντος νόμου η PROFARM μπορεί να γνωστοποιήσει δεδομένα σας σε τρίτους, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής ή στο πλαίσιο διαχείρισης ανεξόφλητων οφειλών αρμόδιων για τη δικαστική επιδίωξη ικανοποίησης οικονομικών οφειλών σας ή για τη συλλογή πληροφοριών που σας αφορούν και άπτονται της επιδίωξης ικανοποίησης οικονομικών οφειλών σας, της καταπολέμησης της απάτης ή οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος της PROFARM.

Επίσης, δεδομένα που εσείς διαθέσατε στην PROFARM μέσω κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανόν να γνωστοποιούνται σε τρίτους στο πλαίσιο της λειτουργίας του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης της PROFARM. Όταν χρησιμοποιείτε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της PROFARM, τα δεδομένα που εισάγετε σ’ αυτόν σχετικά με την ταυτότητα σας ή άλλα, γνωστοποιούνται σε τρίτους κατ’ επιλογή του διαχειριστή του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω κοινωνικού δικτύου, τους οποίους σας καλεί η PROFARM να διαβάσετε πριν τη χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από τεχνικές και οργανωτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί η PROFARM συμμορφούμενη με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα τους. Ειδικότερα, η PROFARM χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέτρα προστασίας για την προστασία της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας και δη αυτών που καταχωρίζει στο ERP σύστημα της. Επιπλέον, η PROFARM απαιτεί από τους παρόχους λογισμικών τα οποία χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της, και δεσμεύονται εγγράφως ότι εφαρμόζουν στα λογισμικά προϊόντα που προμηθεύουν στην PROFARM τεχνικές προδιαγραφές κατάλληλες προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ) που μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΚΠΔ:

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα στο πλαίσιο των ειδικότερων ρυθμίσεων του νέου ΓΚΠΔ:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας.
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 5. Δικαίωμα στη λήθη—δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει κι επεξεργάζεται η PROFARM. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης πρέπει να επικοινωνήσετε με την PROFARM στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα κανονισμό προστασίας δεδομένων και cookies. Η PROFARM θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η PROFARM θα απαντήσει στο αίτημα σας σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα το συντομότερο δυνατό.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγει κι επεξεργάζεται η PROFARM. Για την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης πρέπει να επικοινωνήσετε με την PROFARM στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα κανονισμό προστασίας δεδομένων και cookies και να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν. Η PROFARM θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η PROFARM θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγει κι επεξεργάζεται η PROFARM υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ρητά θα αναφέρετε. Για την άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την PROFARM στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα κανονισμό προστασίας δεδομένων και cookies και να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας για ειδικά, ρητά αναφερόμενους λόγους. Η PROFARM θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η PROFARM θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγει κι επεξεργάζεται η PROFARM υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ρητά θα αναφέρετε, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση προφίλ ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την PROFARM στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα κανονισμό προστασίας δεδομένων και cookies και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για ειδικά, ρητά αναφερόμενους λόγους. Η PROFARM θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η PROFARM θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που συλλέγει κι επεξεργάζεται η PROFARM και ότι επιθυμείτε τη διαγραφή τους υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα σας δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.  Για την άσκηση του δικαιώματος στη λήθη των δεδομένων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την PROFARM στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα κανονισμό προστασίας δεδομένων και cookies και να ζητήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που συλλέγει κι επεξεργάζεται η PROFARM και ότι επιθυμείτε τη διαγραφή τους. Η PROFARM θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η PROFARM θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα στη λήθη των προσωπικών δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ;

Έχετε δικαίωμα να δηλώσετε ότι επιθυμείτε τη φορητότητα των δεδομένων σας σε μηχαναγνώσιμη μορφή από την PROFARM σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την PROFARM στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω στον παρόντα κανονισμό προστασίας δεδομένων και cookies και να ζητήσετε ότι επιθυμείτε πλέον τη φορητότητα των δεδομένων σας που συλλέγει κι επεξεργάζεται η PROFARM προς τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που εσείς θα υποδείξετε ορισμένα. Η PROFARM θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η PROFARM θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό.

 

Εάν διαπιστώσετε ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα δικαιώματα σας δεν γίνονται σεβαστά ή ότι τα δεδομένα σας δεν προστατεύονται, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) ή εάν διαμένετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάλογη Αρχή του τόπου διαμονής σας.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES ΤΗΣ PROFARM

Όταν συνδέεστε στον ιστότοπο της PROFARM και κατόπιν της συγκατάθεσης σας, ενδέχεται να εγκατασταθούν στην υπολογιστική συσκευή σας διάφορα cookies για να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας, όσο ισχύει το cookie.

Τι είναι το cookie;

To cookie ή τα cookies είναι ένας γενικός όρος για ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται σε έναν ειδικό χώρο στο σκληρό δίσκο της συσκευής (για παράδειγμα, υπολογιστής, tablet, smartphone κλπ.) από έναν χρήστη πολυμέσων (διαδίκτυο, εφαρμογές κλπ.) κατά την προβολή περιεχομένου ή διαδικτυακής διαφήμισης. Αυτό το αρχείο επιτρέπει στον εκδότη του να αναγνωρίζει τη συσκευή στην οποία είναι αποθηκευμένη, να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του χρήστη πολυμέσων και να ανακαλεί πληροφορίες, όπως προτιμήσεις χρηστών ή πληροφορίες που ο χρήστης εισήγαγε προηγουμένως σε έντυπα, στο μέσο για όσο χρονικό διάστημα είναι το cookie έγκυρο ή αποθηκευμένo. Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τη χρήση του μέσου, άλλα βελτιστοποιούν και προσαρμόζουν το περιεχόμενο που εμφανίζεται και άλλα παρουσιάζουν διαφημίσεις.

Τα cookies δεν εντοπίζουν απευθείας έναν χρήστη αλλά αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης ή μια συσκευή του χρήστη. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που προβάλλεται σε ένα μέσο συνδέονται άμεσα με ένα αναγνωριστικό στο cookie. Όταν ο χρήστης περιηγείται στο μέσο, αυτό το αναγνωριστικό συνδέεται με τις προβολές σελίδων και γενικότερα με την περιήγηση και τις αλληλεπιδράσεις στο μέσο (για παράδειγμα, τον αριθμό των κλικς), επομένως, είναι δυνατή η παρακολούθηση ολόκληρης της περιήγησης του μέσου από τον χρήστη.

Η χρήση των cookies επιτρέπει τη σύνδεση των δεδομένων περιήγησης με το προφίλ του χρήστη, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται, χάρη στην τεχνολογία ανταλλαγής cookies που εφαρμόζουν οι συνεργάτες που δημοσιεύουν αυτά τα cookies, κυρίως εταιρείες επικοινωνίας ή εταιρείες ψηφιακής διαφήμισης έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίζεται η περιήγηση του χρήστη οποιαδήποτε συσκευή ή μέσο και αν χρησιμοποιεί.

 

Τι Cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο της PROFARM;

Όταν συνδέεστε στον ιστότοπο της PROFARM, ενδέχεται να εγκατασταθούν στη συσκευή σας τέσσερις τύποι cookies:

Τεχνικά cookies για να μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο με ασφάλεια και για να έχετε πρόσβαση στα διάφορα προϊόντα  που προβάλλονται από τον ιστότοπο.

Cookies μέτρησης επισκεψιμότητας που επιτρέπουν τη λήψη στατιστικών στοιχείων επισκεπτών, τη σύγκριση αυτών με άλλους ιστότοπους και να λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες ενέργειες (όπως την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Διαφημιστικά cookies που επιτρέπουν την διαφημιστική προβολή στον ιστότοπο της PROFARM προσαρμοσμένων στο προφίλ σας, συνδυάζοντας δεδομένα από τις συνήθης περιηγήσεις σας, δεδομένα από την PROFARM και τις βάσεις δεδομένων πελατών της.

Κοινόχρηστα cookies που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε τα περιεχόμενα του ιστότοπου της PROFARM με άλλα άτομα ή να μοιράζεστε την προβολή ή τη γνώμη σας για το περιεχόμενο του ιστότοπου της PROFARM με άλλους.

 

Πως ενημερώνεστε για τα cookies;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της PROFARM για πρώτη φορά και η PROFARM σκοπεύει να τοποθετήσει cookies—εκτός από τα τεχνικά cookies—ενημερώνεστε ότι χρησιμοποιούνται cookies με ένα ενημερωτικό banner σε διακριτό μέρος της ιστοσελίδας. Συνεχίζοντας να περιηγείστε στην ιστοσελίδα όταν εμφανίζεται αυτό το banner, συναινείτε στη χρήση αυτών των cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτά τα cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και το πως να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις τους.

 

Διάρκεια διατήρησης και συνέπειες του αποκλεισμού των cookies:

 

Τύποι των cookies

Διάρκεια διατήρησης

Συνέπειες του αποκλεισμού

Απαραίτητα cookies

Η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μικρή, συνήθως για τη διάρκεια της σύνδεσης στον ιστότοπο.

Μπορεί να μην έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του

Εξατομικευμένα cookies

Η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μικρή, συνήθως για τη διάρκεια της σύνδεσης στον ιστότοπο, λίγες ώρες ή το πολύ ένα χρόνο.

Η παρουσίαση του ιστότοπου δεν προσαρμόζεται στις προτιμήσεις προβολής της συσκευής σας, δεν αποθηκεύονται οι κωδικοί πρόσβασης και οι πληροφορίες σχετικά με τις φόρμες που συμπληρώνονται στον ιστότοπο

Cookies ανάλυσης, απόδοσης και μέτρησης επισκεπτών

Η διάρκεια ζωής των cookies μέτρησης επισκεπτών δεν υπερβαίνει τους 13 μήνες.

Δεν έχει καμία συνέπεια για τη χρήση του ιστότοπου.

Διαφημιστικά cookies

Η διάρκεια ζωής των διαφημιστικών cookies συνήθως δεν υπερβαίνει τους 13 μήνες.

Δεν έχει καμία συνέπεια για τη χρήση του ιστότοπου. Ωστόσο, η διαγραφή τους δεν εμποδίζει τη διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Θα εμφανιστεί μόνο η διαφήμιση που δεν λαμβάνει υπόψη τα κέντρα ενδιαφέροντος.

Κοινόχρηστα Cookies

Η διάρκεια ζωής αυτών των cookies κοινής χρήσης καθορίζεται από κάθε κοινωνικό δίκτυο αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 13 μήνες.

Δεν έχει καμία συνέπεια για τη χρήση του ιστότοπου. Ωστόσο, η απενεργοποίηση αυτών των cookies θα αποτρέψει κάθε αλληλεπίδραση με τα οικεία κοινωνικά δίκτυα

 

Οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της PROFARM, συναινείτε στη χρήση των cookies που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε κάποια ή όλα αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή.